0_3.jpg

Ngọc tỷ giá gần 270 tỷ đồng có gì đặc biệt?

08-10-2016

Một mẫu ấn triện từ Thế kỷ 18 của vua Càn Long vừa được mua với số tiền lên đến 11,8 triệu USD trong phiên đấu giá của nhà Sotheby's tại Hong Kong.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14