0_men-nag.jpg

[VIETWORLD] Bản sắc Việt Nam (P20) Tục thờ cúng Mè Nàng trong gia đình người Nùng ở Lạng Sơn

20-01-2021

(Vietworld.world) Tại vùng đất Lạng Sơn, đồng bào dân tộc Nùng với 3 nhóm địa phương là Inh, Phàn Slình và Cháo sinh sống đan xen cùng với các dân tộc khác. Từ xưa, người Nùng ở Lạng Sơn có tục thờ cúng Mè Nàng chứa đựng nhiều ý nghĩa, biểu tượng văn hóa sâu sắc.

content 1 mobi
Trang 1 của 313 trang (3123 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14